En kontrollansvarig eller KA är en person du kan behöva anlita. Det om du har tänkt att du ska bygga, riva eller göra någon form av markarbete. När det gäller byggprojekt som kräver bygglov, rivningslov eller marklov så ska du enligt Plan-och Bygglagen utse en certifierad kontrollansvarig. Små ändringar på ett bostadshus eller åtgärder som saknar krav på lov eller anmälan behöver i regel inte ha en kontrollansvarig.

Kontrollansvarig måste vara certifierad

När du ska anlita en person som KA så är det viktigt att han eller hon är certifierad. Det är ett krav som finns med i EU:s tjänstedirektiv. Kontrollansvariga är oftast verksamma på specifika orter, som Göteborg eller Stockholm, och deras arbetsuppgifter går ut på att medverka under processen så att de krav som finns i bygglagstiftningen uppfylls i det projekt du ska göra. Den som verkar som kontrollansvarig kan även hjälpa dig med att ta fram en kontrollplan. Sedan se till att denna kontrollplan följs samt var med på de kontroller och besiktningar som krävs. Personen ska även skriva ett utlåtande som används som underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Om du ska anlita en kontrollansvarig i exempelvis Borås eller Jönköping, se då till att personen har en självständig ställning samt är en oberoende besiktningsman. Det är bra att ha med en kontrollansvarig redan i början av projektet eller processen. Tidigare hette det kvalitetsansvarig och fanns i den äldre plan- och bygglagen men det kom att ersättas av kontrollansvarig. Begreppet kontrollansvarig har funnits i plan- och bygglagen sedan 2011 och utöver namnbyte så kom det även att bli utökade arbetsuppgifter samt krav på högre kompetens.

En kontrollansvarig har många uppgifter

Den person du utser att vara kontrollansvarig har många saker som denne ska ha koll på. Personen ska tillsammans med dig ta fram ett förslag till en kontrollplan. Det är ett dokument som visar en sammanställning över vad för kontroller det är som behöver göras. En kontrollplan är ett måste för de allra flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. I kontrollplanen så ska det även finnas med information om kontroller av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. En kontrollansvarig har även som uppgift att vara med på tekniska samråd av olika slag samt närvara vid besiktningar och andra kontroller. Detta gäller oavsett om ditt byggnadsprojekt utgår från Halmstad, Uppsala eller annan ort i landet. Utöver det så har han eller hon även som uppgift att medverka vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Din KA ska även dokumentera och notera saker som kan komma vara av värde vid den utvärdering som görs inför ett slutbesked. Han eller hon ska även ge ett utlåtande som ska verka som underlag för slutbeskedet.