Välkommen till en sida om teknik och energi! Här finns artiklar om allt från tekniska framsteg till shopping, telefoner samt energibesparing.

Stigande energipriser och ett ökat medvetande om de miljöproblem som vår energiförbrukning orsakar har lett till att allt fler letar efter effektivare och mer miljövänliga lösningar när det gäller energiförsörjningen. I dag finns ett flertal olika alternativ för den som funderar på att miljöanpassa sitt hem och samtidigt spara pengar på de ofta orimligt stora energiräkningarna.

Det har aldrig varit enklare eller billigare för dig som fastighetsägare att producera egen miljövänlig grön-el med hjälp av egna solceller eller egen vindkraft. Egenproducerad el gör dig mer självständig, samtidigt som du minskar din egen miljöpåverkan. Möjligheterna finns också att göra din gröna elproduktion till en extra inkomstkälla genom vidareförsäljning av det elöverskott som hushållet själv inte konsumerar.

I november 2010 lämnade Energimarknadsinspektionen in en sammanställande rapport till regeringen som bland annat yrkar på att elhandelsföretagen ska vara skyldiga enligt lag att ta emot enskilda hushålls överproducerade el och distribuera denna i elnätet.
Rapporten föreslår även att elnätsbolagen ska använda nettodebitering, vilket innebär att hushållets nätavgift ska baseras på skillnaden mellan den el som hushållet köper in respektive levererar till elnätet. Dock föreslår rapporten inte någon form av kvittering av energikostnaden för den el som köps in mot den som säljs, då detta strider mot nuvarande skattelagstiftning.

Andra åtgärder för energibesparing

Vi kommer även att guida dig genom enkla och kostnadseffektiva energibesparande åtgärder som hjälper ditt hushåll att spara tusenlappar varje år. Samtidigt gör du även en aktiv insats för miljön och framtiden.

För den händiga fastighetsägaren kan många av dessa åtgärder enkelt utföras utan några tidigare specialkunskaper. I allmänhet krävs del verktyg och planering innan arbetet kan utföras. Idag kan man enkelt hyra dessa verktyg hos till exempel Cramo. Tänk även på att vissa moment måste utföras av en behörig elektriker. Enklare elinstallationer som att ansluta en jordad stickkontakt i ett redan existerande eluttag får utföras av lekman.

Luft-, berg-, sjö- eller jordvärme

Beroende på var i landet du bor så finns det olika alternativ för uppvärmning av din bostad. Utöver de traditionella fjärrvärmenätverken i tätorterna finns det idag flera mycket effektiva alternativ som luft-, berg-, sjö- och jordvärmepumpar som säljs på den svenska marknaden.
Investeringskostnaden för vissa värmepumpar är relativt hög. Det kan ändå vara en lönsam investering på sikt eftersom de rörliga uppvärmningskostnaderna blir förhållandevis låga i jämförelse med direktverkande el. Vissa värmepumpar kan halvera energiförbrukningen för uppvärmning och varmvatten i en eluppvärmd fastighet.

Spara pengar och miljö
Det finns flera goda skäl till varför du bör överlägga att skaffa en alternativ uppvärmning av din bostad

  • Minskade uppvärmningskostnader
  • Ett behagligare inomhusklimat sommar som vinter
  • Minskad miljöpåverkan

Tilläggsisolering av hus

Ett annat mycket kostnadseffektivt och enkelt steg för att minska fastighetens uppvärmningskostnader är tilläggsisolering vilket är skonsamt mot både miljön och plånboken. Utöver ett behagligare inomhusklimat under vintern bidrar även tilläggsisoleringen till att hålla bostaden svalare under sommarmånaderna.

För att minska fastighetens värmeförlust är det mycket viktigt att ytterväggarna, taket, och husgrunden är ordentligt isolerade med rätt isolermaterial. Byggmaterialets egna isoleringsegenskaper anges i ett U-värde. Där U-värdet redogör för hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en gradskillnad mellan inom- och utomhustemperatur.

El från solceller

Till skillnad från en traditionell solfångare som omvandlar solljus till värme omvandlas solljuset direkt till el i en solcell. I en solcell frigörs elektroner och skapar en elektrisk ström. Processen pågår medan solcellen är belyst men upphör så fort solljuset försvinner. Flera seriekopplade solceller utgör en så kallad solmodul.

På senare år har intresset från fastighetsägare för att bygga egna solcellsanläggningar och sedan ansluta dessa till elnätet ökat markant i takt med att tekniken har blivit mycket billigare än tidigare. Olika statliga stödåtgärder har också införts för solcellsanläggningar.

Spara pengar och miljö

Det finns flera goda skäl till varför du bör överväga att installera egna solcellsmoduler.

  • Producera egen el
  • Sälja överskottselen till grannar och andra
  • Minskad miljöpåverkan

Egen vindkraft

Vindkraft är en enastående källa till egen miljövänlig grön-el även i liten skala. Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till el. De finns flera olika småskaliga vindkraftverk på marknaden. Vissa modeller monteras direkt på fastigheten medan andra står fristående och liknar de storskaliga vindkraftverken.

De finns även vissa tekniska skillnader mellan de olika modellerna. Till exempel hur de hanterar olika vindförhållanden samt hur mycket buller de avger. Den absolut främsta förutsättningen för att det ska vara lönsamt att sätta upp ett eget privat vindkraftverk är att det blåser mycket på den tilltänkta platsen.