Det finns en mängd olika lösningar för enskilt avlopp. Du kan välja att använda en slamavskiljare + infiltration eller markbädd, du kan även ha kretsloppsanpassat avlopp eller ett minireningsverk. Om du funderar på att anlägga enskilt avlopp i Helsingborg så ska du först planera, sedan upprätta ritningar och handlingar samt skicka in en tillståndsansökan.

Slamavskiljare + infiltration eller markbädd

Exempel på markbaserade system för behandling av avloppsvatten är infiltration och markbädd. Dessa två är de allra vanligaste typerna av enskilda avlopp i Sverige. Systemen är lättskötta och robusta. Dock är kunskapen kring reningsgrad och livslängd ofullständiga. Sedan är inte förutsättningarna för kretslopp av näringsämnena särskilt bra heller.

En markbädd eller en infiltration ska alltid föregås av en slamavskiljare eller en trekammarbrunn som man ofta kallar det. Uppgiften som slamavskiljaren har är att separera fasta partiklar ur avloppsvattnet. Detta eftersom man vill att mängden näringsämnen ska minska i vattnet samt att reningen som kommer efter inte ska sättas igen. Utloppet från slamavskiljaren måste vara försedd med ett T-rör. Det för att förhindra att flytslam kommer med ut i den efterföljande reningen.

Kretsloppsanpassat avlopp

Om du väljer ett kretsloppsanpassat avlopp så är det så att toalettvatten och bad-, disk- och tvättvatten hanteras separat. Vattnet från toaletten leds till en tank och vattnet från bad, disk och tvätt leds till en slamavskiljare med infiltration eller markbädd. Man vil ha en så liten utspädning med vatten som möjligt från toaletten och använder därför toaletter som spolar med max en liter vatten per spolning. Det är kommunen som tömmer toalettvattentanken och dess innehåll körs till en särskild behandlingsanläggning. Detta vatten genomgår hygienisering och sedan kan man sprida ut det på åkermark.

Minireningsverk

Det finns många olika sorters minireningsverk. Det som är bra med dessa är att de bra mycket mindre plats än vad en trekammarbrunn med infiltration till exempel gör. Många av minireningsverken har olika reningssteg så som ett kemiskt, ett kemiskt och ett biologiskt. För att dessa ska fungera bra och rena avloppsvattnet tillräckligt så krävs det en omfattande skötsel av dem. Om skötseln är bristfällig så kan avloppsvattnet vara helt orenat när det släpps ut och det är mindre bra. Sedan är det även dessvärre så att minireningsverk kan vara odugliga på att rena avloppsvattnet från virus och bakterier. Om du tänker dig att installera ett minireningsverk så är det en god idé att ha ett serviceavtal med sakkunnig entreprenör/installatör eller återförsäljare. Det måste även ske en regelbunden provtagning av det utgående avloppsvattnet.