Skellefteå Kraft är ett svenskt energibolag som har en lång historia av att producera och leverera el till kunderna. Med sina djupa rötter i Skellefteälven har företaget utvecklats till en av de ledande aktörerna på den svenska energimarknaden. Företaget har som mål att tillhandahålla hållbar och pålitlig energi, och detta återspeglas i deras investeringar i förnybar energi och deras engagemang för miljön. Kundomdömen och recensioner om Skellefteå Kraft varierar, men de tillhandahåller värdefull information om hur företaget uppfattas på marknaden. De är en indikator på företagets servicegrad, kvaliteten på deras produkter och deras förmåga att tillgodose kundernas behov. Genom att analysera feedback från kunder kan Skellefteå Kraft fortsätta att förbättra och anpassa sina tjänster och produktutbud.

Som ett energiföretag i offentlig ägo har Skellefteå Kraft ett särskilt ansvar att agera i linje med både lokala och nationella intressen. Företagets strategier och beslut granskas därför noggrant av såväl intressenter som konsumenter. Transparens i verksamhet och kommunikation är centralt för att bibehålla förtroendet hos kunder och samhällen där de är verksamma. På denna sida finns skellefteå kraft omdöme.

Skellefteå Krafts Elavtal och Prissättning

Skellefteå Kraft erbjuder olika typer av elavtal för att tillgodose kunders individuella behov rörande förbrukning och prispreferenser.

Fast och Rörligt Elpris

Fast elpris innebär att kunden låser priset per kWh för en bestämd period, vilket ger förutsägbarhet i kostnader oavsett marknadsfluktuationer. Bindningstiden varierar, och kunden kan välja att binda sitt pris från allt mellan ett till flera år.

 • Fast Elavtal:
  • Pris: Låst under bindningstiden
  • Bindningstid: 1-5 år (vanligt förekommande)
  • Förutsägbarhet: Hög

Rörligt elpris följer marknadspriset, vilket kan innebära både högre och lägre kostnader över tiden, beroende på spotpriser på elbörsen Nord Pool. Detta avtal passar de som önskar att dra nytta av lägre priser vid eventuella marknadsfall men också accepterar risken för prisökningar.

 • Rörligt elavtal:
  • Pris: Variabelt baserat på spotpriser
  • Bindningstid: Ingen eller mycket kort
  • Flexibilitet: Hög

Avgifter och Påslag

Utöver själva elpriset tillkommer avgifter och påslag som en del av det totala elavtalet. Dessa kostnader inkluderar vanligtvis en fast månadsavgift samt ett påslag på det rörliga priset.

 • Avgifter:
  • Månadsavgift: Fast summa varje månad
  • Påslag: Variabelt baserat på förbrukning och avtal
 • Påslag vid rörligt pris:
  • Variation: Kan öka vid hög efterfrågan
  • Transparens: Avgifter och påslag specificeras i avtalet
  • Kostnadskontroll: Möjlighet att sätta ett övre pris (tak) på timprisavtal

Kunderna bör överväga både elpriset och de tillkommande avgifterna för att få en heltäckande bild av elavtalets totala kostnad.

Kundservice och Kundnöjdhet

Fokus ligger på kundservice och dess inverkan på kundnöjdhet. Specifik uppmärksamhet ägnas åt hur kundtjänsten bemöter sina klienter och vilka servicekanaler som finns tillgängliga för kunderna.

Bemötande av Kundtjänst

Skellefteå Krafts kundtjänst har en central roll i företagets ansträngningar för att säkerställa positiva kundupplevelser. Kunden bemöts ofta med ett professionellt och vänligt bemötande, vilket speglar deras strävan efter en hög kundnöjdhet. Kundtjänstmedarbetarna är även kunniga och kan hjälpa till med frågor relaterade till tjänster, avtal och uppsägningstider. Recensioner och omdömen från befintliga och nya kunder belyser ofta den höga servicenivån och tålamodet som medarbetarna visar, även under perioder med längre telefonköer.

Servicekanaler

För att tillmötesgå kundens behov erbjuder Skellefteå Kraft flera olika servicekanaler:

 • Telefon: Tillgänglig under etablerade vänligtider, vilket möjliggör direktkontakt för snabb service.
 • E-post: Ett alternativ för de som föredrar skriftlig kommunikation.
 • Online chatt: En effektiv kanal för snabb och lättillgänglig hjälp.

Dessa alternativ säkerställer att kunder har flera vägar att nå ut till kundtjänst och få den hjälp de behöver. Kundens upplevelse av dessa servicekanaler har generellt sett haft positiv inverkan på deras totala omdöme om företaget.

Skellefteå Kraft som Energiaktör

Skellefteå Kraft framstår som en betydande aktör inom energibranschen, specialiserad på hållbar och förnyelsebar el. De är kända för att arbeta aktivt med att bidra till en hållbara framtid genom 100% förnybar elproduktion.

Hållbarhet och Förnyelsebar Energi

Skellefteå Kraft är en ledande producent av förnybar energi i norra Sverige, med ett starkt fokus på vindkraft och vattenkraft. Deras ambitioner inom hållbar energi inkluderar en helhetsstrategi som syftar till att minimera miljöpåverkan och främja användandet av 100% förnybar el. De deltar i elcertifikatsystemet, som är ett marknadsbaserat stödsystem med mål att öka produktionen av förnyelsebar el i Sverige och Norge.

Förnybar Energi Beskrivning
Vindkraft Utvecklar och driver vindkraftparker i norrländska landskap.
Vattenkraft Investerar i och underhåller vattenkraftverk för att säkerställa en pålitlig och ren energikälla.
Elcertifikat Aktiv deltagare i elcertifikatssystemet, vilket stödjer ytterligare utveckling av förnyelsebart energialternativ.

Engagemang och Samhällsansvar

Som en ansvarstagande energiaktör har Skellefteå Kraft ett tydligt engagemang i samhället och hos individer. Deras sociala ansvar reflekteras genom partnerskap med organisationer som Min Stora Dag, varigenom de stödjer barn och unga i svåra livssituationer. Förutom att stödja sociala projekt bidrar de också till samhället genom att leverera fjärrvärme, vilket är en effektiv och miljövänlig uppvärmningslösning.

 • Stöd till Min Stora Dag: Genom att samarbeta med välgörenhetsorganisationer stärker de sitt sociala ansvar.
 • Leverans av fjärrvärme: Bidrar till lokalsamhällets energiförsörjning med hållbara uppvärmningsalternativ.

Elmarknadens Dynamik och Avtal

Elmarknadens komplexitet och de olika avtalstyperna som erbjuds kräver en noggrann förståelse för att konsumenterna ska kunna göra välgrundade beslut.

Förståelse För Elmarknaden

Elmarknaden är influerad av flera faktorer, såsom produktion, konsumtion och politiska beslut. Spotpris, det pris till vilket elektricitet handlas på grossistmarknaden, fastställs dagligen på Nord Pool, som är den ledande elbörsen i norra Europa. Priset påverkas av tillgång och efterfrågan samt väderförhållanden och kapaciteten i elnätet.

Avtalsvillkor och Förmåner

När det gäller abonnemang och avtal, erbjuder energibolag som Skellefteå Kraft en rad alternativ. Kunder kan välja mellan rörliga avtal som följer marknadens fluktuationer eller fastprisavtal som ger en prisgaranti över en bestämd period. Nykundsrabatt och andra rabatter är vanliga förmåner som kan inkluderas i olika nykundserbjudande och kampanjer. Fördelarna med dessa kan innefatta allt från lägre priser till extra tjänster som förenklar energihanteringen för konsumenterna.